تشریح

در این کلاس با توجه به سرفصل های علوم پایه به شناخت و یادگیری مهارت تشریح و انجام تشریح های مختلف خواهیم پرداخت.