سه‌شنبه 19 مهرماه: 
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – رزمی(تجربی) – سنبل(تجربی) – بیابانی(ریاضی) – تنها(ریاضی) – فروزان(ریاضی)
دهم: مافی(ریاضی) – اطیابی(ریاضی) – بنده‌پور(ریاضی) – ویهان صدر(تجربی)

پنج‌شنبه 21 مهرماه: 
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – رزمی(تجربی) – بیابانی(ریاضی) – تنها(ریاضی) – فروزان(ریاضی)
دهم: مافی(ریاضی) – اطیابی(ریاضی) – بنده‌پور(ریاضی) – ویهان صدر(تجربی) – گواهی(ریاضی)

شنبه 23 مهرماه:
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – رزمی(تجربی) – بیابانی(ریاضی) – تنها(ریاضی) – فروزان(ریاضی)
دهم: مافی(ریاضی) – اطیابی(ریاضی) – بنده‌پور(ریاضی) – گواهی(ریاضی)

سه‌شنبه 26 مهرماه:
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – سنبل(تجربی) – بیابانی(ریاضی) – تنها(ریاضی) – فروزان(ریاضی) – ابراهیمی(تجربی)
دهم: مافی(ریاضی) – اطیابی(ریاضی) – بنده‌پور(ریاضی) – گواهی(ریاضی) – ضیائیان(تجربی) – خدایی(تجربی) – ویهان صدر(تجربی)

پنج‌شنبه 28 مهرماه:
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – سنبل(تجربی) – بیابانی(ریاضی) – تنها(ریاضی) – فروزان(ریاضی) – ابراهیمی(تجربی)
دهم: مافی(ریاضی) – اطیابی(ریاضی) – بنده‌پور(ریاضی) – گواهی(ریاضی) – خدایی(تجربی)

شنبه 30 مهرماه:
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – سنبل(تجربی) – بیابانی(ریاضی) – تنها(ریاضی) – فروزان(ریاضی) – ابراهیمی(تجربی)
دهم: مافی(ریاضی) – اطیابی(ریاضی) – گواهی(ریاضی) – خدایی(تجربی) – ویهان صدر(تجربی)

سه‌شنبه 10 مهرماه:
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – رزمی(تجربی) – سنبل(تجربی) – بیابانی(ریاضی) – تنها(ریاضی) – فروزان(ریاضی) – ابراهیمی(تجربی)
دهم: مافی(ریاضی) – اطیابی(ریاضی) – بنده‌پور(ریاضی) – گواهی(ریاضی) – خدایی(تجربی) – ویهان صدر(تجربی)

پنج‌شنبه 12 مهرماه:
یازدهم: حامدی‌مهمان‌دوست(تجربی) – رزمی(تجربی) – تنها(ریاضی) – ابراهیمی(تجربی)
دهم: بنده‌پور(ریاضی) – مافی(ریاضی) – گواهی(ریاضی) – ویهان صدر(تجربی)

شنبه 14 مهرماه:
یازدهم: رزمی(تجربی)
دهم: مافی(ریاضی) – ویهان صدر(تجربی) – کاظمی(تجربی) – گنجعلی(تجربی) – امینی(ریاضی) – باقری(ریاضی) – گل‌محمدی(ریاضی) – وندسفینی(ریاضی) – بنده‌پور(ریاضی)