آقای امین سبحانی – مدیر مجتمع و دبیر هندسه یازدهم

آقای حسام – دبیر حسابان، ریاضی 2 و هندسه پایه دهم