دستاوردها و افتخارات مجتمع آموزشی نگاه نو 

رباتیک ایران اپن