دوره آمادگی برای آزمون تیزهوشان ششم به هفتم

زمان شروع جلسه ی اول: پنجشنبه 1401/02/08 تعداد جلسات دوره 12 جلسه ی حضوری 10…